Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.zuk-lubicz.pl, www.bip.zuk-lubicz.pl

Polityka prywatności określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Opracowanie Polityki jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

Spis treści

 1. Definicje.
 2. Charakter prawny Serwisu.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Warunki techniczne świadczenia usług.
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Formularz kontaktowy (eBOK).
  2. Formularz kontaktowy „Stan Wodomierza”.
  3. Wtyczki społecznościowe.
  4. Dostęp do profili na portalach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
  5. Pliki cookies oraz podobna technologia.
 6. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i środki bezpieczeństwa danych.
 7. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 8. Prawa autorskie i prawa pokrewne.
 9. Postępowanie reklamacyjne.
 10. Postanowienia końcowe.

I. Definicje.

 1. Administrator – administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.zuk-lubicz.pl oraz www.bip.zuk-lubicz.pl jest Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o. o., adres: ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz, będący jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka - niniejsza Polityka prywatności Serwisu internetowego www.zuk-lubicz.pl oraz www.bip.zuk-lubicz.pl.
 4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.zuk-lubicz.pl oraz www.bip.zuk-lubicz.pl
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem
  a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi prowadzenia Serwisu.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 8. Urządzenie końcowe – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 43 ustawy - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460), przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, telefony, tablety, komputery itp.
 9. Użytkownik niezarejstrowany – osoba, która ukończyła 18 rok życia, odwiedzająca Serwis lub korzystająca
  z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu.

II. Charakter prawny Serwisu.

 1. Serwis prowadzony jest przez Administratora i stanowi jego własność. Serwis www.zuk-lubicz.pl przeznaczony jest jedynie do celów informacyjnych wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Serwis www.bip.zuk-lubicz.pl stanowi wypełnienie obowiązku prawnego.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą Polityką.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.
 4. Użytkownik ma obowiązek podawania swoich aktualnych danych niezbędnych do właściwego korzystania
  z Serwisu, w szczególności jest zobowiązany do podawania swoich aktualnych danych w formularzach kontaktowych, a w przypadku zmian danych do ich aktualizacji.
 5. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu cywilnego, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 6. Niniejsza Polityka jest nieprzerwanie dostępna w Serwisie internetowym www.zuk-lubicz.pl oraz www.bip.zuk-lubicz.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator świadczy w Serwisie następujące rodzaje usług:

 • „Dostęp do publikacji” – usługa bezpłatnego dostępu do informacji i materiałów zgromadzonych
  w Serwisie, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia ich przeglądanie, odczyt, zaznaczenie lub wydruk przez Użytkowników;
 • komunikacja z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych (formularz odczytu stanu wodomierza, formularza eBOK) zamieszonych w Serwisie do realizacji celów w nich określonych;
 • dostęp do profili społecznościowych prowadzonych przez Administratora (Facebook).

IV. Warunki techniczne świadczenia usług.

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną
  i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi plików „cookies”;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych.
 1. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 2. Administrator dokłada starań celem prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług, w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od niego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę
  z Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu bez podania przyczyn.

A. Formularz kontaktowy (eBOK).

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych
w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, treści wiadomości, które są niezbędne do nawiązania kontaktu z osobą, która kieruje do Administratora zapytanie i udzielenia jej odpowiedzi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu identyfikacji nadawcy oraz przyjęcia i obsługi zapytania,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

B. Formularz kontaktowy „Stan Wodomierza”.

Administrator zapewnia możliwość przekazania stanu wodomierza przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych
w zakresie imienia i nazwiska, ulicy, nr domu i miejscowości, adresu poczty elektronicznej, stanu wodomierza, stanu podlicznika ogrodowego (jeśli istnieje), daty odczytu, które są niezbędne do przyjęcia informacji o stanie licznika wodomierza. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu identyfikacji nadawcy oraz przyjęcia informacji o stanie licznika wodomierza, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia sprawy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

C. Wtyczki społecznościowe.

W Serwisie Administrator zamieszcza tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisu społecznościowego, tj. Facebook,. Użytkownik, gdy odwiedza Serwis www.zuk-lubicz.pl „wtyczki” są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się  transfer jakichkolwiek danych do administratorów tych serwisów. Dopiero aktywność Użytkownika poprzez kliknięcie we właściwą „wtyczkę” społecznościową powoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerem administratorów tych portali.

Jeśli Użytkownik Serwisu www.zuk-lubicz.pl ma konto użytkownika tego portalu i jest na nim zalogowany
w momencie aktywowania „wtyczki” społecznościowej, administrator tego portalu może przyporządkować do jego konta użytkownika wizytę w Serwisie www.zuk-lubicz.pl, na zasadach zgodnych z jego Polityką prywatności. Użytkownik może tego uniknąć, jeśli wyloguje się z portalu społecznościowego przed aktywowaniem „wtyczki” społecznościowej zamieszczonej w Serwisie www.zuk-lubicz.pl.

D. Dostęp do profili na portalach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Administrator prowadzi publiczne profile na portalu społecznościowym Facebook o charakterze informacyjny.

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego Facebook jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Administrator tego portalu przetwarza dane osobowe ich użytkowników na zasadach zgodnych z jego Polityką prywatności.

Jeżeli osoba korzysta z profilu ZUK administratorem jej danych osobowych jest również Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o. o.

E. Pliki cookies oraz podobna technologia.

 1. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe instalowane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika (laptop, telefon, tablet, itp.), w czasie przeglądania serwisów internetowych. „cookies” zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika
  i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej do jego preferencji).
 2. Pliki „cookies” nie służą Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretnego Użytkownika (takich jak imię i nazwisko).
 3. Wykorzystujemy tzw. „cookies serwisowe”, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu
  i zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług drogą elektroniczną, w szczególności:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę w Serwisie;
  • zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki „cookies” z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji), na czas trwania sesji;
  • sesyjne pliki „cookies” odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki „cookies” odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
  • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
   w zakresie uwierzytelniania;
  • trwałe pliki „cookies” służące personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej.
 5. Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować tworzenie plików „cookies” korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików „cookies” jest możliwe za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

VI. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i środki bezpieczeństwa danych.

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Serwisu wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających
  z korzystania z Serwisu.
 3. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się
  z zagrożeniem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Na stronach Serwisu mogą pojawiać się banery i linki do innych stron WWW. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony, Użytkownik zapoznał się z tam ustaloną polityką prywatności oraz regulaminami.

VII. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w danym Serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wypełniania przysługujących Użytkownikowi praw zawiera Polityka przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem www.zuk-lubicz.pl.

VIII. Prawa autorskie i prawa pokrewne.

 1. Treści zamieszczone na stronach Serwisu są udostępniane bezpłatnie. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami autorskimi.
 2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej.

IX. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zuk-lubicz.pl.
 2. Administrator zobowiązuje się usunąć wszystkie technicznie nieprawidłowości w działaniu Serwisu w możliwie szybkim terminie.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.