Polityka Prywatności

Informacje dotyczące danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie:

 • ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 • uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

zwane dalej RODO.

W związku z powyższymi przekazujemy poniżej informacje dotyczące danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu inspektor@zuk-lubicz.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług,
  5. przekazywania informacji technicznych, eksploatacyjnych (np. SMS, MMS, e-mail) i finansowych.
  6. marketingu produktów lub usług własnych
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 3. wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. wynikającego
  z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Państwa dane osobowe w imieniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. będą przetwarzane przez:

 1. partnerów handlowych,
 2. firmy windykacyjne,
 3. banki,
 4. operatorów pocztowych,
 5. przewoźników,
 6. biura informacji gospodarczej, partnerów świadczących usługi techniczne,
 7. podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzanych danych
 5. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 7. uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować poprzez kontakt z:

 1. Biurem Obsługi Klienta Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Toruńska 56, 87-162 Lubicz /pisemny lub osobisty/.
 2. Inspektorem Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail inspektor@zuk-lubicz.pl/.

WAŻNE

Brak podpisania oświadczenia w Zleceniu Wykonania Warunków Przyłączenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych może skutkować utrudnieniami w realizacji umowy (np. w przypadku awarii informacja do firmy serwisowej nie może być przekazana do momentu uzyskania oświadczenia, co spowoduje znaczące wydłużenie czasu naprawy).

Nie ma również możliwości przekazywania informacji technicznych (np. awarie, wyłączenia),  finansowych itp.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit b), lit c), lit f) RODO

art. 15 RODO

art. 16 RODO

art. 17 RODO