Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Określenie warunków przyłączenia

Wnioskodawca składa wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym, określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. [Dokumenty do pobrania]

Zakład określa warunki przyłączenia w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej lub w terminie do 45 dni w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.

Warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia ich wydania.

Warunki Projektowe

Zleceniodawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego przed wykonaniem ww. przyłącza, która powinna zawierać wszelkie decyzje, uzgodnienia i zgody wynikające z przepisów szczególnych, a także plan zagospodarowania działku lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanych przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Warunki Wykonawcze

Zleceniodawca może przystąpić do budowy przyłącza, po otrzymaniu i odebraniu warunków wykonawczych i zgłoszeniu takiego zamiaru w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

Uzgodnienie projektu

Wnioskodawca przedstawia do uzgodnienia kompletną dokumentację, o której mowa w pkt 3 niniejszych warunków w 2 egzemplarzach w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

Budowa przyłącza

W przypadku ingerencji robót wykonawczych w pas drogowy, przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego należy uzyskać zgodę (decyzję) właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.

Zarządcy dróg:

Droga gminna – Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Zajęcie pasa drogowego.

Droga powiatowa – Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.

Zajęcie pasa drogowego, Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Droga wojewódzka – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.

Zajęcie pasa drogowego, Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Droga krajowa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz.

Zajęcie pasa drogowego.

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. nie wykonuje kompleksowych usług budowy przyłącza/przyłączy. Budowę przyłącza należy wykonać we własnym zakresie zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia/uzgodnionym projektem.

Odbiór przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Właściciel/Inwestor powinien zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. w celu wypisania zlecenia na wykonanie opaski/trójnika. Warunkami wykonania zlecenia jest przygotowanie przez Zleceniodawcę wykopu umożliwiającego montaż opaski z zasuwą oraz przygotowania pozostałej armatury niezbędnej do prawidłowej obsługi zestawu przyłączeniowego w tym dostarczenie opasko-zasuwy (typu ZOP 4). W momencie podłączenia do sieci wodociągowej następuje również montaż wodomierza.

Termin prac wykonawczych ustala się telefonicznie z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem (nr tel.: 605 356 529). Rozliczenie z wykonanych prac odbędzie się na podstawie odbioru końcowego przyłącza wodociągowego.

Właściciel/Inwestor powinien przygotować przyłącze wody do badania stwierdzającego przydatność wody do spożycia. Przed oddaniem do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcje rurociągu podchlorynem sodu oraz wykonać badania przez akredytowane laboratorium.

Wykonanie podłączenia do sieci oraz wodomierz są bezpłatne. Właściciel/Inwestor może zostać obciążony kosztami dojazdu pracowników ZUK-u jedynie w przypadku niespełnienia warunków wykonania zlecenia.

Podpisanie umowy

W związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków konieczne jest dostarczenie dokumentów wymaganych do jej sporządzenia:

Imię i nazwisko, adres posesji, do której podłączona jest woda/kanalizacja (adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres podłączonej posesji), numer działki, numer Księgi Wieczystej, numer PESEL (W przypadku firm – numer NIP, numer REGON), numer telefonu, adres e-mail.

Właściciel/Inwestor powinien dostarczyć do Spółki mapę inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza/wykonanych przyłączy (potwierdzoną przez uprawnionego geodetę).

W przypadku nowych przyłączy dostawa wody rozpocznie się po uzyskaniu wyniku potwierdzającego przydatność wody do spożycia przez ludzi. W celu podpisania umowy konieczne jest dostarczenie badań wody wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Powyższe dane powinny być dostarczone do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz, dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (zrobimy kserokopie dokumentów), albo elektronicznie wysyłając skan dokumentów na adres e-mail: biuro@zuk-lubicz.pl lub h.jeziorska@zuk-lubicz.pl

Po otrzymaniu kompletu dokumentów umowa zostanie niezwłocznie przygotowana. Informacja o przygotowanej umowie do podpisu zostanie przekazana telefonicznie na wskazany numer.