Rozliczenia i ceny

Zmiana cen wody i ścieków na rok 2023

Nowa opłata.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poniżej przedstawiamy aktualne ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

 

Ceny wody obowiązujące na terenie gminy Lubicz od dnia 01 stycznia 2023 roku:

 1. 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych* = 4,04 zł netto + 8% VAT = 4,36 zł brutto
 2. 1 m3 wody dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców = 4,26 zł netto + 8% VAT = 4,60 zł brutto

Opłata abonamentowa = 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł brutto

 

Ceny ścieków obowiązujące na terenie gminy Lubicz od dnia 01 stycznia 2023 roku:

 1. 1 m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych = 10,86 zł netto + 8% VAT = 11,73 zł brutto
 2. 1 m3 ścieków dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców = 10,86 zł netto + 8% VAT = 11,73 zł brutto

*odbiorcy indywidualni z budynków mieszkalnych bez decyzji pozwolenia na użytkowanie będą rozliczani według stawek opłat obowiązujących dla przemysłu i usług. Podmioty, których nie dotyczą kryteria kwalifikacji danego środka do pomocy publicznej (zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), będą rozliczane wg stawek dla odbiorców indywidualnych. Podmiotami takimi są np. szkoły i przedszkola.

Rozliczenia i płatności

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozliczenie z odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. (zwane dalej dostawcą) na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku jego braku sposób rozliczania reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002 Nr 8 poz. 70).

Odczyty wskazań wodomierzy oraz wystawianie faktur wykonywane są w okresach obrachunkowych:

 • miesięcznych - zakłady
 • dwumiesięcznych - odbiorcy indywidualni

W razie braku możliwości odczytania wskazań wodomierza głównego z przyczyn niezawinionych przez dostawcę wystawiana jest faktura na podstawie średniego zużycia wody z okresu sześciu miesięcy. Ilość faktycznie zużytej wody zostanie rozliczona w kolejnym okresie obrachunkowym.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a jeżeli umowa trwa krócej niż sześć miesięcy na podstawie średniego zużycia z całego okresu obowiązywania umowy.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, w razie braku urządzenia ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

Podliczniki

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego.

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika może być przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. dokonane po udokumentowaniu faktycznej ilość wody zużytej do podlewania.

          W tym celu należy:

 1. Na istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej (za wodomierzem głównym) przed wyjściem na zewnątrz budynku, wykonać typowe podejście wodomierzowe.
 2. Na wykonanym podejściu wodomierzowym zamontować wodomierz (podlicznik).
 3. Po zamontowaniu wodomierz należy zgłosić do odbioru dostawcy wody.
 4. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonanych prac zamontowany wodomierz dodatkowy zostanie zaplombowany i włączony do eksploatacji.
 5. Dostawcy wody należy zapewnić stały dostęp do wodomierza głównego jak i zamontowanego wodomierza dodatkowego.

Płatności dokonywać należy poprzez wpłatę na konto przelewem,  w dowolnej placówce bankowej lub na poczcie.

Opłaty bieżące (woda, ścieki): 

Bank Spółdzielczy Grębocin 33 9491 0003 0010 0001 7415 0001

Opłaty za pozostałe usługi:

Bank Spółdzielczy Grębocin 33 9491 0003 0060 0001 7415 0023